Nouvèl konpayi

Prete tèt ou byen lwen COVID-19 la

2022-10-26

Ki jan yo prete tèt ou byen lwen COVID-19 la

 

1)

Sèvi ak savon oswa dezenfektan men epi lave men yo ak dlo k ap koule. Sèvi ak sèvyèt papye jetab oswa sèvyèt pwòp pou siye men yo. Lave men w imedyatman apre w fin manyen sekresyon respiratwa (tankou apre w fin etènye).

(2)

Lè w ap touse oswa estènye, kouvri bouch ou ak nen w ak tisi, sèvyèt, elatriye, lave men w apre w fin touse oswa etènye, epi evite manyen je w, nen w oswa bouch ou ak men w.

(3)

Rejim balanse, fè egzèsis modere, travay regilye ak repo pou evite twòp fatig.

(4)

(5)

Eseye diminye aktivite nan kote ki gen anpil moun epi evite kontak ak pasyan ki gen enfeksyon respiratwa.

(6)

Si sentòm enfeksyon nan aparèy respiratwa tankou tous, nen k ap koule, lafyèv, elatriye rive, yo ta dwe rete lakay yo epi repoze nan izolasyon, epi chèche swen medikal le pli vit ke lafyèv la pèsiste oswa sentòm yo vin pi mal.